Regulamin Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów

→ Formularz zgłoszeniowy

.

1. Inicjatywę koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie UNUM.

2. Ewangelizacje mogą prowadzić ruchy i wspólnoty katolickie pod kierunkiem SNE.

3. Uczestnikami WEB mogą być osoby które:

a.katolikami,

b. ukończyły 18 lat /młodsze osoby mogą należeć do diakonii gospodarczej i technicznej. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia obowiązkowo przywozi ze sobą pisemną zgodę rodziców/,

c. ukończyły Szkołę Ewangelizatora lub są po II stopniu rekolekcji oazowych (II st. ONŻ) lub ukończyły studium animatora RAM lub są po 2 latach formacji w innych wspólnotach np. Odnowa w Duchu św. i przedstawią opinię duszpasterza. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału.

4. Każdy Uczestnik partycypuje w kosztach WEB w kwocie ustalonej przez Organizatorów.

5. Przyjazd jest w dniu rozpoczęcia do godz. 15.00 a wyjazd w dniu zakończenia po godz. 10.00.

6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi pełnego wyżywienia oraz noclegu.

7. Każdy przyjęty Uczestnik dostaje imienny identyfikator, zobowiązując się do noszenia go w widocznym miejscu.

8. Uczestnicy podejmują posługę gospodarczą i sanitarną według potrzeb.

9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i ogłoszeń Organizatora.

10. W trakcie trwania WEB Uczestników obowiązuje całkowita abstynencja od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających.

11. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub skradzione.

13. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych poprzez formularz zgłoszeniowy, a także o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych w trakcie inicjatywy.

14. Na terenie bazy i miejsc noclegowych cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach.

15. Wyjścia ewangelizacyjne są podejmowane z własnej woli w ramach WEB nikt nie zmusza nikogo do działań ewangelizacyjnych jednak sam udział w WEB jest wyrażeniem zgody na udział w różnych metodach ewangelizacji.

16. Obecność na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest obowiązkowa.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza.

18. Uczestnik posługujący w ramach Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych WEB na witrynach www, w prasie itp. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z WEB w ramach jego działalności.

→ Formularz zgłoszeniowy